Menu

Generalforsamling 2022

image
25. januar 2022 kl. 09:18
Tirsdag 22. februar 2020 kl.19.00 i Pejsestuen

Kom til Generalforsamling i Brabrand IF Fodbold

Det sker tirsdag den 22. februar 2020 klokken 19 i Pejsestuen.

Om generalforsamlingen kan man i vores vedtægter læse (ordret gengivelse):

25. GENERALFORSAMLING:

25.1. Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen.

25.2. Ordinær generalforsamling i afdelingerne afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets
afslutning.

25.3. Afdelingens bestyrelse indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med
bekendtgørelse i klubbladet og på foreningens eller afdelingens hjemmeside samt eventuelt i
den lokale avis.

25.4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en afdelingsbestyrelse finder det
nødvendigt, eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer i en afdeling – dog
mindst 10 medlemmer – fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvilket
emne, der ønskes behandlet og i tilfælde af at et medlem ønskes ekskluderet, jfr. § 23.3.

25.5. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal dagsordenen bekendtgøres.

25.6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden
senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af formand i lige år.
7. Valg af kasserer i ulige år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter.
10. Valg af repræsentantskabsmedlem/mer.
11. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.
Vedtægter Brabrand IF Side 13 af 14
12. Valg af mindst 1 revisor.
13. Eventuelle udvalg.
14. Eventuelt.

25.7. Fremsendte forslag fremlægges til eftersyn hos formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.

25.8. En afdelings medlemmer har på afdelingens generalforsamling stemmeret med hver en
stemme. Medlemmer under 16 år afgiver en stemme sammen med en af sine forældre.

25.9. Der kan afgives stemme ved fuldmagt.

25.10. Medlemmer i restance har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

25.11. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.

25.12. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt det forlanges af mindst 3 stemmeberettigede
medlemmer eller af dirigenten.

Luk