Menu

Generalforsamlingen 2021

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021

Mødet afvikles online den 23. februar kl. 19.00. Følg linket nedenfor for at være med.

23. februar 2021 kl. 19.00

Vi bruger Microsoft Teams til mødet. Deltag på din computer eller via mobilapp.

Klik her for at deltage i mødet

Bemærk, at det er muligt at stille forslag til vedtagelse på generalforsamlingen. Det forudsætter, at vi modtager dit skriftlige forsalg mindst 8 dage før mødet. Vi modtager MEGET GERNE forslag og de kan stiles til Dorte på dorte@kuula.dk

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden
senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af formand. Flemming Møller fratræder.
7. Valg af kasserer i ulige år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter.
10. Valg af repræsentantskabsmedlem/mer.
11. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.
12. Valg af mindst 1 revisor.
13. Eventuelle udvalg.
14. Eventuelt.

Af vores vedtægter fremgår følgende om den ordinære generalforsamling:

25.1. Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen.
25.2. Ordinær generalforsamling i afdelingerne afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets
afslutning.
25.3. Afdelingens bestyrelse indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med
bekendtgørelse i klubbladet og på foreningens eller afdelingens hjemmeside samt eventuelt i
den lokale avis.

(...)

25.7. Fremsendte forslag fremlægges til eftersyn hos formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.
25.8. En afdelings medlemmer har på afdelingens generalforsamling stemmeret med hver en
stemme. Medlemmer under 16 år afgiver en stemme sammen med en af sine forældre.
25.9. Der kan afgives stemme ved fuldmagt.
25.10. Medlemmer i restance har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
25.11. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.
25.12. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt det forlanges af mindst 3 stemmeberettigede
medlemmer eller af dirigenten.